شما ممکن است مانند

Moshi اوگی


شرح:
Oggy از طریق جنبه های مختلف زندگی روزانه خود را کمک. مطمئن شوید Oggy می خورد، خواب و هر چیز دیگری او را دوست دارد به کار می کند.
کنترل بازی:
استفاده از ماوس به تداخل می کنند.

تبلیغات